Patron szkoły

Patronem szkoły jest
profesor Maksymilian Siła-Nowicki

Maksymilian Nowicki (Siła-Nowicki)

(ur. 9 października 1826 w Jabłonowie w powiecie kołomyjskim,

zm. 30 października 1890 w Krakowie)

– zoolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz fauny i flory tatrzańskiej, pionier ochrony przyrody w Polsce, współtwórca Towarzystwa Tatrzańskiego. Ojciec Franciszka H.Nowickiego, poety, taternika i działacza socjalistycznego, projektodawcy Orlej Perci.
Pochodził z rodziny szlacheckiej, był prawdopodobnie synem Feliksa, leśniczego lasów państwowych w Jabłonowie na Pokuciu. W roku 1846 ukończył we Lwowie gimnazjum, a po dwóch latach dodatkowy kurs filozoficzny, po którym rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. Z powodów politycznych – w okresie Wiosny Ludów brał udział w manifestacjach – zmuszony był do przerwania studiów i wyjazdu ze Lwowa. Został nauczycielem, uczył w okolicach Lwowa i Tarnopola, w roku 1850 zdał egzamin na nauczyciela szkół ludowych, dwa lata później awansował na zastępcę nauczyciela gimnazjum w Samborze. Gromadził już wtedy zbiory entomologiczne, obdarowywał nimi gimnazja. Wtedy też rozpoczął wieloletnią współpracę z Włodzimierzem Dzieduszyckim, w wyniku której przyczynił się znacznie do rozwoju niektórych kolekcji Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie. W roku 1854 zdał egzamin na nauczyciela rzeczywistego, w roku 1863 uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim doktorat z filozofii i został profesorem zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykładał do końca życia.

Z żoną Antoniną z domu Kasparek (siostrą prawnika i rektora UJ Franciszka Kasparka) miał dwóch synów: Franciszka Henryka i Władysława oraz córki: Karolinę, Janinę, Wandę i Jadwigę.

Działalność naukowa


Do około 1875 roku zajmował się aktywnie badaniem chrząszczy i motyli Galicji oraz fauny tatrzańskiej. Po tym okresie zajął się głównie ichtiologią i rybactwem.

Jako pierwszy entomolog polski zwiedził w 1859 roku Czarnohorę – owocem tego była praca Enumeratio lepidopterorum Haliciae orientalis, katalog motyli wschodniej Galicji, wydana we Lwowie w 1860 roku. W roku 1865 opublikował także we Lwowie pracę Motyle Galicyi, a w 1868 – Wykaz motylów tatrzańskich według pionowego rozsiedlenia.

Badania naukowe zaprowadziły go na szczyty i do wnętrza gór – wraz z ks. Eugeniuszem Janotą i przewodnikiem Maciejem Sieczką był uczestnikiem pierwszego odnotowanego wejścia turystycznego na Wołoszyn w 1867 roku. Wraz z Jędrzejem Walą starszym odbył wiele górskich wycieczek w poszukiwaniu okazów motyli. Z nim też wszedł na Łomnicę w 1865 i na Przełęcz koło Drąga (II wejście, 1866) oraz podjął nieudaną próbę zdobycia Gerlacha. Interesował się również speleologią – w roku 1866 spenetrował Jaskinię Magurską i odkrył w niej kości niedźwiedzi jaskiniowych.

W roku 1868 opracował prawdopodobnie jako pierwszy na świecie monografię plenia kopalińskiego (Sciara militaris), był także autorem monografii świstaka, kozicy, niezmiarki paskowanej (szkodnika pszenicy) i in. W tym też czasie opublikował w Krakowie Zoologię dla Szkół Niższych Gimnazyalnych i Realnych w trzech współoprawnych częściach: „Zwierzęta Ssące”, „Ptaki. Płazy. Ryby” oraz „Bezkręgowce” (1868-1869).

Od około1875 roku poświęcił się unowocześnieniu rybactwa słodkowodnego. W aparatach wylęgowych z pozyskanej ikry dokonał wylęgu łososia i pierwszego (wiosną 1879 roku) w wodach polskich zarybienia Wisły, a następnie zarybił rzekę Białą pod Tarnowem wylęgiem lipienia.

Był współzałożycielem (13 lipca 1879 roku w Krakowie) Krajowego Towarzystwa Rybackiego , którego został pierwszym prezesem.Towarzystwo istniało do powstania Polskiego Związku Wędkarskiego w 1950 roku.

W roku 1880 opublikował m.in. prace Krainy rybne Wisły oraz Ryby i wody Galicyi pod względem rybactwa krajowego, traktowane dziś jako przewodniki wędkarskie[1]. Spowodował wydanie nowoczesnej ustawy rybackiej (1887) i wydał mapę rozsiedlenia ryb w wodach Galicji według dorzeczy i krain rybnych, a także, w roku 1889, atlas ryb galicyjskich: O rybach dorzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicyi.

Był członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (późniejsza Akademia Umiejętności). Jego uczniami byli m.in. Marian Łomnicki – geolog i zoolog – oraz Władysław Kulczyński – arachnolog i taternik.

Ochrona przyrody tatrzańskiej


Walczył w Sejmie Galicyjskim – wspólnie z Eugeniuszem Janotą – o ochronę gatunkową kozicy, świstaka, a także nietoperza. (Czynili to także anonimowo, w roku 1865 ogłaszając broszurę Upomnienie Zakopianów i wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz). Wynikiem ich starań było objęcie ustawową ochroną kozic i świstaków – prawdopodobnie pierwszy na świecie tego typu akt prawny, uchwalony w 1868 roku (wszedł w życie w połowie 1869). Dla upamiętnienia go Nowicki ufundował żelazny krzyż, który umieszczono na Waksmundzkiej Polanie.

Wkrótce potem, w roku 1873, wraz z Eugeniuszem Janotą, Walerym Eljaszem oraz Feliksem Pławickim (pomysłodawcą całego przedsięwzięcia) rozpoczął pracę nad statutem powstającego „Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Nowym Targu”, które już w następnym roku przemianowano na Towarzystwo Tatrzańskie. Jako pierwszy pełnił obowiązki sekretarza Towarzystwa. W roku 1875 z jego inicjatywy pod patronatem TT powstało w Kuźnicach muzeum przyrodnicze, którego zbiory przeniesiono później do budynku TT na Krupówkach (nie przetrwały jego pożaru w 1900 roku).

Pamięć


Na przełęczy Krzyżne do roku 1915 użytkowana była dla celów turystycznych niewielka kamienna chatka jego imienia. Obecnie odnaleźć można jedynie ślady jej fundamentów.

W Podgórzu (obecnie dzielnica Krakowa), na Plantach im. Floriana Nowackiego wzniesiono w roku 1898 nad brzegiem Wisły obelisk na jego cześć,

„1879-1979, założycielowi Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie, pierwszej organizacji wędkarskiej na ziemiach polskich. – Polski Związek Wędkarski, Kraków lipiec 1979 rok.”

w 1968 roku w szkole rybackiej ufundowanej przez Polski Związek Wędkarski nadano imię prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego

a w roku 1971 w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie ustawiono jego popiersie.

W jego rodzinnym Jabłonowie odsłonięto w roku 2005 pomnik z napisem (po ukraińsku i po polsku) o treści: Maksymilian Siła-Nowicki 1826-1890, zoolog, ichtiolog, entomolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzony w Jabłonowie. Mieszkańcy Pokucia i Rodacy z Kraju. A.D. 2005.

W 2005 roku na jego cześć nazwano nowy rodzaj koralowca kopalnego: Maksymilianites

VI „Spotkanie – POLSKA I UKRAINA – na Pokuciu”


W dniach 10 i 11 września 2005 r. staraniem Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi i Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego w Stanisławowie, odbyły się w Kołomyi i niedalekim Jabłonowie uroczyste obchody 115. rocznicy śmierci Profesora Maksymiliana Siły-Nowickiego, urodzonego w 1826 r. właśnie w Jabłonowie (na Pokuciu).

Uroczystości na Pokuciu rozpoczęto Mszą Świętą za spokój duszy prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego i jego bliskich, którą odprawił w kościele pojezuickim, obecnie parafialnym, ks. proboszcz Piotr Mały, wygłaszając krótką homilię o zmarłym.
W Jabłonowie uroczystości na terenie miejscowej szkoły zawodowej zainicjowała pani Stanisława Kołusenko z d. Patkowska, prezes TKP Pokucie w Kołomyi.  Na pomniku wzniesionym obok szkoły, poświęconym Profesorowi M. Siła-Nowickiemu, umieszczone zostały tablice w językach ukraińskim i polskim o następującej treści:

„Maksymilian Siła-Nowicki 1826-1890, zoolog, ichtiolog, entomolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzony w Jabłonowie. Mieszkańcy Pokucia i Rodacy z Kraju. A.D. 2005”.

W czasie odsłaniania pomnika Chór „Lumen” odśpiewał pierwsze zwrotki hymnów Polski i Ukrainy.
Po okolicznościowych przemówieniach osób dokonujących odsłonięcia pomnika, uroczystego aktu poświęcenia dokonał ojciec Dmytro, miejscowy proboszcz greckokatolicki, wygłaszając miłe przemówienie o polskim uczonym oraz wspólnych polsko-ukraińskich dziejach i wzajemnych wpływach kulturowych.

Po obiedzie, na którym podano m.in. „obowiązkowo” barszcz ukraiński i pierogi „ruskie”, goście zwiedzili wystawę poświęconą Maksymilianowi Siła-Nowickiemu, na której zaprezentowano kserokopie fotografii, rysunków i fragmenty jego publikacji, wyszukane i pozyskane przez Dyrektora Szkoły w Jabłonowie w archiwach lwowskich i kołomyjskich.

Sesję Naukową poświęconą działalności Prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego otworzyła pani Stanisława Kołusenko, przekazując jej prowadzenie panu Profesorowi Arturowi Kijasowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referaty wygłosili: –

  • prof. Artur Kijas – „Krakowski okres życia i działalności Maksymiliana Siła-Nowickiego”;
  • kandydat nauk Artur Sirenko z Przykarpackiego Uniwersytetu im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku – „Osiągnięcia w zakresie entomologii w województwie iwanofrankiwskim”;
  • Wiktor Szparik z Przykarpackiego Uniwersytetu – „Badania fauny na terenie Przykarpacia”;
  • aspirant Wołodymyr Tretiak z Przykarpackiego Uniwersytetu – „Wieloznaczność pszczelego szumu”;
  • st. kustosz Maria Walkowiak z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie – „Maksymilian Siła-Nowicki – zasługi w zakresie rolnictwa i muzealnictwa”;
  • kustosz Natalia Walkowiak z tegoż Muzeum – „Maksymilian Siła-Nowicki – zasługi w zakresie zoologii i ochrony przyrody”;
  • aspirant Andrej Zamoraka z Przykarpackiego Uniwersytetu – „Fauna żuków-wąsaczy miasta Kałusza i okolic”.

Na zakończenie dyskusji Prof. Artur Kijas odczytał list prof. Ryszarda Brykowskiego z Warszawy, redaktora „Gazety Kołomyjskiej”, skierowany do wszystkich uczestników uroczystości kołomyjsko-jabłonowskich.

ZS Sieraków
Skip to content